Oglasi
Javni poziv verskim zajednicama
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Požega daje sledeće

OBAVEŠTENJE SVIM STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA U VEZI Z A K O NA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA („Sl. glasnik RS“, broj 104/16, od 23.12.2016.god.)

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj 104/16), koji je objavljen 23.12.2016.godine i važi od 30.12.2016.godine, došlo je do brojnih izmena u  oblasti stanovanja, te Vas obaveštavamo sledeće :

Danom stupanja na snagu ovog zakona stambena zgrada, u kojoj najmanje dva lica imaju pravo svojine na dva posebna dela u toj stambenoj zgradi postaje stambena zajednica i stiče svojstvo pravnog lica u skladu sa ovim zakonom.

Stambena zajednica obrazovana u skladu sa ovim zakonom je pravni sledbenik stambene zgrade u poslovima nastalim prema propisima o održavanju stambene zgrade koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Obavezni organi stambene zajednice su skupština i upravnik.

Stambena zajednica u roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica mora održati prvu sednicu skupštine na kojoj se bira upravnik, a saziva je lice koje je do donošenja ovog zakona vršilo dužnost predsednika skupštine zgrade, odnosno saveta zgrade, a ukoliko takvo lice ne postoji, bilo koji vlasnik posebnog dela zgrade.

Upravnik ili lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice dužno je da podnese prijavu za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju promene drugih podataka koji se registruju i objavljuju u Registru stambenih zajednica, u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, odnosno nastanka promene.

U slučaju poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke skupštine stambene zajednice ili pravila vlasnika, skupština može izabrati jedno ili više lica koja će posredovati u poslovima između stambene zajednice i profesionalnog upravnika.

Jedinica lokalne samouprave vodi Registar stambenih zajednica i organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Skupština ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama ovog zakona.

Procedura formiranja je takva da je svaka stambena zajednica dužna da održi sednicu skupštine na kojoj su obavezni da izaberu upravnika. O tome treba da preko pisarnice Opštinske uprave Požega, izveste registratora stambenih zajednica u okviru Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, dostavljanjem zapisnika i potpisanog spiska stanara. U Upravi prihoda dobiće matični broj i PIB, a zgrade će ubuduće morati da imaju svoj pečat i račun.

Napominjemo da bi stambene zajednice trebale da Zapisnik sa odlukom stambene zajednice o izboru upravnika ili odlukom o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku popune u dva primerka, jedan se podnosi prilikom registracije, drugi ostaje stambenoj zajednici.

Prodaja teretnih vozila
Javno preduzeće za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje, objavljuje

OGLAS

ZA JAVNU PRODAJU TERETNIH VOZILA PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PONUDA

Predmet prodaje su sledeća vozila:

– Teretno vozilo – kamion ZASTAVA, tip 35.8 HNPK, proizvedeno 1995. godine, odjavljeno, sa početnom cenom od 176 934 dinara. Vozilo je prešlo 226 104 km.

– Teretno vozila ZASTAVA, tip FLORIDA 1.3 LC POLI, proizvedeno 2004. godine, registrovano do 30.08.2017. godine. Vozilo je prešlo 79 985 km i početna cena iznosi 75 811 dinara.

Zainteresovani ponuđači mogu razgledati predmetna vozila u krugu preduzeća u Arilju, ul. Čačanska bb, u periodu od 21. 08. 2017. do 24. 08. 2017. od 10 do 12 časova.

Zatvorene ponude dostavljaju se najkasnije do 25. 08. 2017. do 12 časova, kad će se u prostorijama JP „Rzav“, u ulici Čačanskoj bb, 15 minuta nakon isteka roka za predaju ponuda, pristupiti otvaranju ponuda, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.  

Ponude se podnose isključivo na Obrascu Dokumentacije za prodaju teretnih motornih vozila JP „Rzav“ Arilje koja sadrži i Uputstvo i uslove podnošenja ponude, koja se može preuzeti sa internet sajta JP „Rzav“ (www.rzav.co.rs.) ili lično u JP „Rzav“, ul. Čačanska bb.

Sve ostale informacije ponuđači mogu dobiti na telefon: 031 / 38 92 553   ili   031/38 94 883.

Javni poziv verskim zajednicama
Opština Požega raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

za  dodelu sredstava iz budžeta opštine Požega za finansiranje programa, odnosno projekata crkvi i verskih zajednica za 2017. godinu

1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Požega za 2017. godinu za finansiranje programa, odnosno  projekata crkvi i verskih zajednica u iznosu od 750.000 dinara. Navedena sredstva obezbeđena su u budžetu opštine Požega za 2017. godinu – u razdelu 3. Opštinska uprava Požega, funkcija 160 Opšte javne usluge koje nisu kvalifikovane na drugom mestu, program 0602 Lokalna samouprava, projekat 0015 Konkursno finansiranje udruženja, pozicija 41, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

2. Pravo na učešće na konkursu imaju crkve i verske zajednice u skladu sa članom 10 stav 1 i 2 Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 36/06), pod sledećim uslovima:

– da je sedište podnosioca programa odnosno projekta na teritoriji opštine Požega

– da je program odnosno projekat od javnog interesa i da se realizuje na teritoriji opštine Požega.

3. Crkve i verske zajednice mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs, a sredstva po ovom javnom konkursu dodeljuju se za finansiranje jednog programa, odnosno projekta.

4. Sredstva iz stava 1. ovog konkursa opredeljuju se crkvama i verskim zajednicama za realizaciju programa, odnosno projekata, iz sledećih oblasti:

– izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata

– adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata

– investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata

– nabavka nameštaja i opreme

– za realizaciju događaja bitnih za versku zajednicu

5. Učesnik konkursa je dužan da dostavi:

– popunjen obrazac prijave

– izvod iz registracionog lista ili neki drugi akt kojim se dokazuje pravni osnov postojanja podnosioca prijave

– fotokopiju PIB obrazca podnosioca prijave

6. Kriterijum za ocenjivanje prijava:

– broj korisnika prema kojima je usmeren program odnosno projekat

– značaj programa odnosno projekta

– kapacitet za realizaciju programa odnosno projekta,

Prijave se predaju neposredno  na pisarnici opštinskih organa uprave opštine Požega ili poštom preporučeno na adresu: Opština Požega, Trg Slobode broj 9, sa napomenom „PRIJAVA NA KONKURS ZA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE – ne otvarati“.

Blagovremeno podnetom prijavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. 

Konkursna dokumentacija može se preuzeti svakog radnog dana u kancelariji br.37 opštinske uprave ili sa zvanične internet prezentacije opštine Požega www.pozega.org.rs

Konkurs je otvoren do 31. 08. 2017. godine.

Nepotpune, neblagovremene i prijave podnete na neodgovarajućem obrascu, neće se razmatrati.

Proveru prijava podnetih na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava koju obrazuje predsednik opštine. Komisija je dužna da prispele prijave razmotri u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na Javni konkurs i u skladu sa kriterijumima iz tačke 6 Javnog konkursa, utvrdi Listu predloga prijavljenih programa odnosno projekata.

Odluku o izboru programa, odnosno projekta i dodeli sredstava za njihovo finansiranje iz budžeta opštine donosi predsednik opštine na predlog Komisije.

Po donošenju odluke predsednika opštine o izboru programa, odnosno projekata za finansiranje, sa izabranim podnosiocima prijave zaključuju se ugovori o finansiranju programa odnosno projekta u roku od 15 od donošenja Odluke o izboru programa, odnosno projekta.

Projekat se mora realizovati do 31.12. 2017. godine.

Korisnik kome su dodeljenja sredstava za finansiranje programa, odnosno projekta iz budžeta opštine dužan je da, predsedniku opštine obavezno dostavi Izveštaj o realizaciji odobrenog  projektu sa kopijama kompletne dokumentacije neophodne za pravdanje utrošenih sredstava, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka njegove realizacije.

U slučaju neblagovremene dostave Izveštaja i odstupanja od odobrenog programa odnosno projekta korisnik sredstava je dužan da opštini vrati ukupan iznos sredstava odobrenih za finansiranje programa odnosno projekta iz budžeta opštine.

Potrebni radnici
Firmi “MASTER FRUITS” u Milićevom selu, potrebni radnici za rad u hladnjači:
– viljuškaristi za rad u pogonu
– radnici u proizvodnji na svim poslovima
– čistačica

Telefon za informacije: 031 / 720 019

Potrebni radnici
Kompanija “Balkan Mining Corporation” – Beograd raspisuje KONKURS za prijem radnika za rad u majdanu ukrasnog kamena Tvrdići – Požega, za sledeća radna mesta: 

– Rukovalac  na mašinama za obradu ukrasnog kamena (2 izvršioca). Potrebno radno iskustvo 1 godina u građevinskoj, mašinskoj ili elektro struci.
– Pomoćnik rukovaoca mašinama za obradu ukrasnog kamena (2 izvršioca).

Konkurs je otvoren do 22. 08.2017. Zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u majdan u Tvrdićima ili na
kontakt telefon: 069 / 770 569.

Potrebni radnici
Preduzeću “AEROFRUTI” d.o.o. potrebni vozači “C” i “E” kategorije za prevoz u zemlji i inostranstvu
(2 izvršioca) i magacinski radnici (3 izvršioca). Poželjno radno iskustvo. Svoju radnu biografiju i CV možete dostaviti na mail: ofice@aerofruti.com ili na adresu “AEROFRUTI” d.o.o. Heroja Dejovića bb, 31205 Sevojno
Potreban stan

Potreban jednosoban ili dvosoban stan ili manja kuća.
Ponude slati na broj: 064 / 612 89 53
Potreban stan

Potreban stan u Beogradu za dva studenta.
Telefon: 063 / 650 123

Rasprodaja
Od petka, 18. avgusta, firma “Garman” organizuje sezonsku rasprodaju u Arilju. Rasprodaja će se održati na novoj lokaciji, u naselju Mlekara, preko puta bivšeg “Kolora” i trajaće do 2. septembra. “GARMAN” – Arilje
Prodaja placa

Prodajem plac na Zlatiboru u blizini hotela “LOVAC”. Telefon: 064 / 35 13 273

Potrebni vozači

Firmi “Ladjevac promet” iz Požege potrebni vozači “E” kategorije za rad u medjunarodnoj špediciji.
Za sve bliže informacije javiti se na broj telefona: 060 / 714 36 40
Potrebni radnici

Poljoprivrednom preduzeću “Frigo Paun” potrebni radnici za rad u hladnjači. Zainteresovani se mogu javiti na brojeve telefona: 031 / 37 16 107   ili   031 / 825 074. Zvati radnim danima od 7 do 15 sati.
Kuća na prodaju

Prodajem sprat i potkrovlje kuće na Lisištu u ulici Vase Pelagića. Kuća je etažirana i legalizovana.
Moguća prodaja i po etažama.
Telefon: 065 / 625 0 874
Sniženje
U Trendu je sezonsko sniženje cena obuće. Snižena je kompletna kolekcija muških, ženskih i dečijih papuča i sandala. Nova kolekcija dečijih sandala je snižena od 20-40%, dok su muške i ženske snižene od 30-60%. Obuća od prošle sezone je ponovo snižena, i to od 50% do neverovatnih 80%… Dođite i uverite se…
Vaš, Tekstil trend Požega
Pomoć starijim osobama

Nepokretnim i starijim osobama uključujem terapiju, previjam rane, dajem insulin i negujem nepoktretne bolesnike.
Takodje vršim i usluge masaže. Telefon: 069 / 61 71 92
Potreban radnik
Preduzeće “Magazin šped” DOO iz Požege, oglašava potrebu za radnikom sa iskustvom u poslovima logistike međunarodnog transporta ili radnika bez iskustva, a sa završenim Saobraćajnim fakultetom.
Telefon: 031 / 713 621   zvati od 8 do 16 sati
Diskont pića
Novo u diskontu pića “MIVEX”. Kod nas sve vrste pića možete kupiti po izuzetno povoljnim cenama, uz mogućnost odloženog plaćanja čekovima građana na šest meseci i dostavom robe na željenu adresu. Posetite diskont pića “MIVEX” u Požegi u ulici Petka Tanovića bb. Telefon: 031 / 811 013.
Poljoprivredne mašine
Prodajem atomizer “Agromehanika” – Kranj, od 450 litara. Kontakt telefon: 060 / 081 69 10
Potreban radnik
POTREBAN-RADNIK-290

Potreban radnik za rad u štampariji, sa poznavanjem rada na računaru.
Telefon: 060 / 517 00 10

Potrebni radnici

Firmi Crops&Partners u Požegi potrebni muškarci i žene za rad u hladnjači. Za sve bliže informacije javiti se na brojeve telefona: 031 / 591 814 ili 031 / 591 822. Zvati radnim danima i subotom, u terminu od 10 do 17 h.

Potrebni radnici
Iz preduzeća “Jugoimport – SDPR” je upućen javni poziv svim zainteresovanim licima za rad u pogonu streljačke municije u Ševaricama. Tim javnim pozivom je omogućeno da se svi zainteresovani mogu javiti poslovodstvu kompanije i uz lične, dostaviti i podatke o stručnoj spremi i osposobljenosti. Pomenute podatke svi zainteresovani mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail adresu posao@belom.army
Vanredno školovanje
Ako nemate završenu srednju školu upišite se na vanredno školovanje u Tehničku školu u Požegi, za bilo koje zanimanje iz verifikovanih područja rada. Drugo zanimanje možete steći i prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom.

Po prvi put, Tehnička škola u Požegi, vrši upis kandidata za peti nivo kvalifikacija, odnosno specijalističko obrazovanje za sledeće obrazovne profile:
– bravar specijalista                                        – automehaničar specijalista
– zavarivač specijalista                                   – instalater grejanja i klimatizacije specijalista

Upis traje do 30. avgusta 2017. godine. Sve potrebne informacije možete dobiti u kancelariji koordinatora za obrazovanje odraslih u Tehničkoj školi ili na telefone: 063 / 72 12 509   i 031 / 714 134. E-mail: stotovic@gmail.com

Sky computer center
Akcijske cene laptopova, na poklon parking senzori za automobil. Najduže garancije na laptopove, od čak pet i šest godina..

17 godina sa Vama SKY COMPUTER CENTAR, Francuska 1, Biznis centar Požega. Telefon 031 / 825 125   www.skycomputer.rs

Potreban radnik

Firmi iz Požege potreban komercijalista za terensku prodaju u užoj Srbiji. Potrebna komunikativnost, veštine u prodaji i vozačka dozvola B kategorije. Nakon probnog rada moguć stalni radni odnos.
Kontakt telefon: 065 / 86 11 999  zvati od 7 do 15 sati.

Prodaja parcele

300Prodajem obradivo poljoprivredno zemljište, površine 34 ara. Pogodno za uzgajanje poljoprivrednih kultura, voćnjake i izgradnju. Nalazi se u neposrednoj blizini Požege, pored puta za Užice. Do parcele vodi asfaltni put. Cena 250 eura po aru. Telefon: 060 / 33 64 973

Medicinske usluge
Kompletna dijagnostika u novootvorenom centru za dijagnostiku u Požegi. Pregledi svih delova tela na magnetnoj rezonanci, snage 1,5 tesla, poslednje generacije. Pregledi na modernom multislajsnom skeneru, ogromnih mogućnosti.

Svi ultrazvučni i kolor-dopler pregledi. Konsultativni pregledi lekara svih specijalnosti.
Konsultacije profesora Medicinskog fakulteta.

ALTA MEDICA, Bolnička 77, pored bolnice u Požegi.   Telefon: 031 / 714 314