ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава грађанима

На основу Закључка Општинског већа о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији општине Пожега број 001693370 2024 06706 000 000 000 001 од 21.05.2024. године и Правилника о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индвидуалних извора у 2024. години на територији општине Пожега 01 број 110-4/24  од 12.04.2024. године, општина Пожега дана 27.05.2024. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији општине Пожега

 1. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ:

 

1) Замена постојећих уређаја за грејање (на дрво, угаљ и мазут) ефикаснијим уређајима – набавком и уградњом котлова на гас:

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима Министарства додељује за ову меру су 4.000.000,00 динара.

Удео средстава подстицаја износи 50% од укупне вредности инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави.

2) Замена постојећих уређаја за грејање (на дрво, угаљ и мазут) ефикаснијим уређајима – набавком и уградњом котлова на пелет:

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима Министарства додељује за ову меру су 5.050.000,00 динара.

Удео средстава подстицаја износи 50% од укупне вредности инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави.

Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом (неће се одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе чврсто гориво и пелет).

Неће се одобравати додела бесповратних средстава за замену постојећих грејача простора (котао и пећ) на природни гас и котлова на биомасу (пелет, брикет и сечка), као и замена постојећих дотрајалих котлова новим, ефикаснијим котловима, на исти енергент.

Уколико се не утроше планирана средства за реализацију једне од мера прописаних овим чланом неутрошени износ ће бити преусмерен на реализацију друге прописане мере.

   Грађани – домаћинства могу конкурисати само за једну од мера  смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су грађани (домаћинства).

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАНИ ПОЗИВ

Право учешћа на Јавном позиву имају грађани који станују у објектима – породичним кућама и становима, и испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или
  • ако подносилац пријаве није власник објекта да има пријављен боравак на адреси објекта за који подноси пријаву (уз оверену изјаву о сагласности власника објекта),
  • ако подносилац пријаве није искључиви власник објекта уз сагласност осталих сувласника,
 • да је објекат настањен и да је потрошња електричне енергије у објекту у месецу који претходи месецу подношења пријаве минимално 30 kwh.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије током прегледа и оцене поднетих пријава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним позивом из буџета Општине Пожега су:

 • Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
 • Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.;
 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
 • Набавка опреме коју подносилац пријаве за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац пријаве сам извршава;
 • Други трошкови који нису у складу са мером смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаву за учешће на Јавном позиву за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији општине Пожега (у даљем тексту: Јавни позив) подносиоци попуњавају читко, штампаним словима, на српском језику, ћириличним писмом.

Пријава нарочито садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грејног система објекта;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће – стана за који се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопију здравствене књижице;
 • оверену изјаву о сагласности власника објекта ако подносилац пријаве није власник, а има пријављен боравак на адреси објекта за који подноси пријаву;
 • оверену изјаву о сагласности сувласника објекта ако подносилац пријаве није искључиви власник објекта;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за месец који претходи месецу подношења пријаве, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту;
 • решење о одобрењу прикључења на дистрибутивни гасоводни систем за меру набавке и уградње котлова на гас;
 • предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издати од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката из Прилога 2) коју је објавила Комисија, искључиво након објављивања Јавног позива;
 • изјава о члановима домаћинства;
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3);
 • лист непокретности не старији од месец дана за стамбени објекат за који се конкурише.

Општина ће по службеној дужности прибавити податке из листа непокретности, уколико исте не прибави подносилац пријаве.

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Општине Пожега, или на писарници Општинске управе општине Пожега и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – Пријавни формулар за породичне куће и станове;
 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу;
 • Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности;
 • Прилог 4 – Потписана изјава о члановима домаћинства.

Прилог 2 домаћинства користе за избор привредних субјеката/извођача радова и исти се не доставља уз пријаву.

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве се могу подносити од објављивања Јавног позива до утрошка средстава, а најкасније до 01.07.2024. године.

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници Општине Пожега и огласној табли Општинске управе општине Пожега.

Пријава са свим потребним прилозима и пратећом документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком:

Пројекат Министарства заштите животне средине „Пријава на Jавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији општине Пожега – не отварати“, са именом, презименом и пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се доставља у затвореној коверти и предаје на писарници Општинске управе општине Пожега, или препоручено поштом на адресу:

Општина Пожега, Трг слободе бр. 9, 31210 Пожега

– Комисија за реализацију пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији Општине Пожега.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/3816-401 локал 232 и електронску адресу: e-mail: ler@pozega.ls.gov.rs .

Благовременом се сматра пријава достављена препорученом пошиљком предатом пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа и лично на писарници у згради Општинске управе општине Пожега до 15 часова последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације, односно до објављивања обавештења о утрошку средстава.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање.

VIII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Непотпуну, неуредну и неблаговремену пријаву Комисија одбацује решењем.

Против решења из става 1 овог одељка може се уложити жалба Општинском већу општине Пожега, преко Комисије, у року од 8 (осам) дана од дана достављања.

Одлука Општинског већа по жалби из става 2 је коначна.

IX УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Комисија утврђује испуњеност услова за доделу бесповратних средстава на основу прегледа поднете документације из одељка V Јавног позива и теренског обиласка ради увида у стање објекта и проверу података у пријави на Јавни позив.

У току поступка утврђивања испуњености услова Комисија може од подносиоца пријаве, према потреби, затражити додатну документацију и информације.

Комисија решењем утврђује испуњеност услова за доделу средстава и обавештава подносиоца пријаве.

На решење из претходног става којим је утврђено да нису испуњени услови за доделу бесповратних средстава, подносилац пријаве има право приговора Комисији у року од 8 дана од дана пријема решења.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из претходног става у року од 15 дана од дана пријема приговора.

У случају одбијања приговора подносилац пријаве има право да поднесе приговор Општинском већу општине Пожега у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору.

Општинско веће је дужно да одлучи по приговорима из претходног става у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлука Општинског већа је коначна.

Председник општине Пожега закључује уговоре са крајњим корисником коме су решењем одобрена средства и директним корисником који ће изводити радове.

XI НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупне своје обавезе и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да је уградња опреме извршена на начин предвиђен предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом изласка на терен након уградње, ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.

Крајњи корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) коју ће доставити надлежној Комисији.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Уколико крајњи корисник није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је поднео приликом пријаве, Општина неће уплатити средства додељена Јавним позивом.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 Број 001738176 2024 06706 000 000 000 001 од 23.05.2024. године

      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

       Ђорђе Никитовић

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up