Јавни Увид У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ­ БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ­ ПОЖЕГА – БОЉАРЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у скла ду са чла ном 51. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исп рав ка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23 – у да љем тек сту: За кон), и чл. 55­68. Пра вилн и ка о са држи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де док у мен а та про сторн ог и ур бан и стич ког пла ни ра ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 32/19) огла­ша­ва

Јавни Увид

У

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ­ БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ­ ПОЖЕГА – БОЉАРЕ

(ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) ­ (АУТО ­ ПУТ ­ Е-763)

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА

БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА – БОЉАРЕ

(ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) ­ (АУТО ПУТ ­ Е-763)НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пож е га – Бољаре (граница са Црном Гором) (ауто­ пут Е­763) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд

– Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором)  (ауто­ пут Е­763)  наживотну средину (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) одржаће од 10. јун­ а до 9.јул­ а 2024.­године у просторијама, скупштинa општинa Пожега, Ариље, Ивањица и Сјеница, као и на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструкт уре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Просторног план а у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увид а, закључно са 9. Јулом 2024. године. Примедбе на Нацрт Просторног плана могу се доставити и директно Агенцији за просторно пла нирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 17. Јуна 2024. године, са почетком у 11 часова, у згради oпштине Aриље, Ул. Светог Ахилија 53, у Ариљу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 31. Јула 2024. године, са почетком у 11 часова, у згра ди oпштине Aриље, Ул. Светог Ахилија 53, у Ариљу. Физичка лица и представници правних лица ко ји су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Позивају  се на  јавни увид сви органи,  посебне организације, односно имаоци јавних овлашћења, који су доставили посебне услове, у складу са чланом 47б. став­5. Закона о плани рању и изградњи.

12403103-1

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up